Cherokee on Speed-Gilad Atzmon Quartet

606 Club 7,4,2018

Gilad Atzmon - alto s

Yaron Stavi - bs

Asaf Sirkis - dr

Tom Hewson - pi

(photo by Thomas Celan)

Screen Shot 2018-04-10 at 11.08.47.png