Cherokee on Speed-Gilad Atzmon Quartet

606 Club 7,4,2018

Gilad Atzmon - alto s

Yaron Stavi - bs

Asaf Sirkis - dr

Tom Hewson - pi

(photo by Thomas Celan)

Gilad Atzmon